Statut, Regulament și alte acte

Art. 1. – (1) Asociația TÂNĂR și LIBER, denumită în continuare Asociația, se constituie cu respectarea prevederilor legale, de către următorii 15 membri fondatori:

(2) Denumirea Asociației este TÂNĂR și LIBER și va fi utilizată în toate documentele, anunțurile și relațiile cu alte instituții.

Art.2 Asociația TÂNĂR și LIBER este o organizație neguvernamentală, de drept privat, fără scop lucrativ, cu personalitate juridică, autonomă, apolitică, ce reunește prin liberă adeziune persoane care au hotărât să ofere contribuția lor materială, cunoștințele și activitatea lor proprie în folosul comunității locale. Activitatea Asociației se desfășoară conform prevederilor Ordonanței de Guvern nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare și prezentului statut.

Art.3 Organele sale de conducere au, de la data dobândirii personalității juridice, autonomie fața de orice organizație, societate, asociație, fundație din țara sau din străinătate, cu care intră în raporturi, precum şi faţă de organele puterii şi administrației publice şi faţă de orice organe sau autorităţi politice sau apolitice. Autonomia Asociaţiei TÂNĂR și LIBER este garantată de lege ca persoană juridică de drept privat autorizată.

Art.4. – (1) Asociația are sediul social în comuna Zănești, strada Mierlei, nr. 21, județul Neamț. 

(2) Sediul asociației poate fi transferat ulterior la o altă adresă prin hotărârea asociaților fondatori. Asociația, cu respectarea principiului teritorialității constituirii, poate înființa filiale, sucursale, birouri, reprezentanțe, puncte de lucru, societăți comerciale, activități economice directe în țară și/sau străinătate, în baza hotărârii Adunării Generale luate la cererea Consiliului Director cu respectarea dispozițiilor legale în materie. Activitatea curentă a asociației poate fi desfășurată și în alte locuri decât sediul social. 

Art.5. Durata de funcționare a asociației este nelimitată, începând cu data înscrierii în Registrul Asociațiilor.

CAPITOLUL II – SCOPUL ȘI OBIECTIVELE ASOCIAȚIEI 

MIJLOACELE DE REALIZARE A ACESTORA

Art. 6. – (1) Asociația are drept scop:

 • conceperea, organizarea, promovarea și desfășurarea de activități și proiecte de educație nonformală ce urmăresc pregătirea, formarea și dezvoltarea continuă a copiilor, tinerilor și a adulților la nivel personal și profesional, în vederea atingerii obiectivelor personale și profesionale propuse de către aceștia; 
 • acordarea ajutorului necesar categoriilor sociale vulnerabile, indiferent de vârstă, sex, naționalitate, rasă, apartenență religioasă, etc.;
 • susținerea și ghidarea tinerilor și a grupurilor de apartenență pentru identificarea propriilor resurse și a potențialului lor maxim, prin stabilirea unor legături sănătoase cu mediul educațional, cultural și socio-profesional, prin cunoașterea propriei individualități și utilizarea resurselor individuale într-o manieră unică, originală, activă într-o societate orientată pe nevoile de cunoaștere și dezvoltare ale personalității umane. 
 • promovarea drepturilor omului, a valorilor și demnității umane, a educației și a învățământului, a asistenței și protecției sociale, a protecţiei mediului, a turismului şi a dezvoltării benefice şi durabile a societăţii române sub aspect economic, social, cultural și ecologic;

(2) Scopul Asociației este nepatrimonial, cu caracter educativ, informativ, cultural şi filantropic

Art.7 – (1) Obiectivele Asociației TÂNĂR și LIBER, în vederea realizării scopului ei, sunt:

 • Conceperea, organizarea şi desfăşurarea de activități ce urmăresc inițierea unor acțiuni şi programe de sprijinire a copiilor, tinerilor şi a adulţilor în domeniile de interes ale asociaţiei; 
 • Organizarea de cursuri de pregătire, seminarii, conferințe, festivaluri, dezbateri publice, precum şi organizarea de manifestații publice şi alte activități de sensibilizare a opiniei publice, potrivit legii; 
 • Conceperea, realizarea şi editarea de materiale în domeniile de interes ale asociaţiei, sub formă tipărită şi în format electronic, concretizate în cărți, cursuri, publicații periodice, pliante, afişe, broşuri, programe informatice, site-uri, filme, programe video şi audio pe suport tipărit, CD/DVD şi alte suporturi clasice sau electronice; 
 • Conceperea, realizarea, promovarea şi desfăşurarea de proiecte de educație nonformală pentru dezvoltarea abilităților copiilor, tinerilor şi adulţilor în domeniile de interes ale asociaţiei. 
 • Conceperea, promovarea şi desfăşurarea de programe educaționale nonformale pentru copii, tineri şi adulţi, în colaborare cu instituții de învățământ (grădiniţe, şcoli, licee, universități) şi organizații non-guvernamentale cu interese comune cu ale asociaţiei; 
 • Dezvoltarea unor activități economice directe în vederea autofinanţării, în concordanța cu scopul asociaţiei;
 • Facilitarea accesului copiilor, tinerilor, şi adulţilor în companii naționale şi internaționale prin programe tip „internship” şi dezvoltarea programelor de formare pentru specialişti şi plasarea forţei de muncă în domeniile de interes ale asociaţiei;
 • Livrarea către tineri a programului internațional de dezvoltare personală The Duke of Edinburgh International Award;
 • Organizarea de programe educaționale complexe tip „boot camp” (program complex format din sesiuni de pregătire nonformală, excursii, activități în aer liber), tabere, work-shop-uri, cluburi de zi etc ; 
 • Realizarea de programe şi campanii de promovare a sănătății, a unui mod de viață echilibrat şi sănătos, încurajarea acțiunilor de cooperare culturală şi implicarea copiilor, tinerilor şi adulților în activități civice de interes comunitar; 
 • Desfăşurarea de activități ecologice şi dezvoltare durabilă, de promovare a turismului ecologic şi de educare în privința protejării mediului natural, elaborarea, organizarea și dezvoltarea de proiecte și acțiuni educative, de protecția mediului, sportive, ecologice și turistice, în special pentru copii și tineri; 
 • Sprijinirea eforturilor de construire, reamenajare, modernizare şi dotare a unor aşezăminte sociale, culturale sau de altă natură, cu scopul desfăşurării în cadrul acestora a unor activități cu scop educațional, cultural, economic, umanitar, caritabil, social sau formativ; 
 • Cultivarea legăturilor cu alte organizații şi persoane fizice din țară si străinătate cu interese comune cu ale asociaţiei, prin schimburi de experiență, proiecte comune şi delegații; 
 • Colaborarea cu diverse persoane fizice, persoane juridice, autorități locale, alte instituții şi organizații guvernamentale, non-guvernamentale din țară şi din străinătate, pentru punerea în practică a unor proiecte de interes comun; 
 • Promovarea și stimularea voluntariatului prin participarea copiilor, tinerilor și adulților la programe și activități educative în domeniul protecției mediului, ecologiei, sportului și turismului; 
 • Educarea membrilor, a tinerilor și a turiștilor pentru respectarea naturii, a florei, faunei, monumentelor naturii și a parcurilor naționale, a monumentelor istorice, siturilor arheologice prin materiale publicitare, campanii de informare, metode de educație nonformală, tabere tematice etc;
 • Informarea comunităţii cu privire la problemele de mediu locale, elaborarea de proiecte și colaborare cu  autorităţile locale la identificarea şi rezolvarea problemelor de mediu existente la nivel local, atragerea și implicarea societății civile în activități de voluntariat specifice protecției mediului;
 • Acțiuni de întreținere a potecilor, de marcare sau remarcare / refacere a traseelor turistice în zona montană, promovarea ecoturismului și a turismului specializat, a  dezvoltării durabile, în școli și licee, prin diapozitive, video, afișe, pliante, expoziții etc;
 • Cursuri teoretice şi practice de instruire şi formare a membrilor, în vederea participării la competiții cu caracter sportiv și montan la nivel local și național;
 • Stabilirea de relații de colaborare cu organizații similare de tineret din țara sau de peste hotare, cu alte organizații neguvernamentale, precum și cu autoritățile publice locale și centrale;
 • Elaborarea de programe cu impact social, în vederea sprijinirii familiilor nevoiașe sau defavorizate, prin acțiuni de colectare și donații de alimente, rechizite, cărți, etc;
 • Dezvoltarea capacității de implicare a populației în susținerea dezvoltării durabile a comunităților și atragerea conștientă în acțiuni de punere în valoare a potențialului turistic, în special în zonele montane.

(2) Pentru a-și îndeplini scopul și a-și realiza obiectivele, Asociația va colabora și se va putea asocia cu alte organizații neguvernamentale, centrale, locale sau de grup, din România sau din alte țări, precum și cu organisme și organizații internaționale. 

(3) Pentru îndeplinirea scopului și realizarea obiectivelor, Asociația va putea:

 • Să deschidă conturi la bănci, în România, în conformitate cu legislația în materie;
 • Să acceseze, să primească şi să administreze fonduri, inclusiv prin atragerea de sponsori, sau accesarea de fonduri europene nerambursabile
 • Să obțină sau să dețină, în condițiile legii, prin donații, cumpărare, concesionare, legate,  proprietăți imobiliare, bunuri mobile de orice fel, etc.
 • Să conceapă şi să ofere programe de pregătire şi perfecţionare profesională în domeniul educaţiei şi tineretului;
 • Să încurajeze practicarea într-un cadru organizat a unor sporturi specifice: alpinism, orientare turistică, speologie, coborâre cu bărci pe ape repezi, scufundări autonome, etc.
 • Să desfășoare alte activităţi de natură să influenţeze realizarea scopului propus, potrivit dispoziţiilor legale.
 • Să conceapă şi să ofere programe de consultanţă şi asistenţă specifică în domeniul protecţiei mediului, programe de educaţie continuă prin metode nonformale, să dezvolte programe în domeniul tineretului;
 • Să inițieze şi să organizeze concursuri la nivel naţional sau internaţional pe teme legate de obiectul său de activitate;
 • Să inițieze și să promoveze studiile și cercetările prin intermediul cărților, ziarelor, buletinelor de știri, revistelor, chiar prin intermediul unităților proprii (laboratoare media, televiziune sau radio, dotate cu servicii de internet sau alte tehnici media);
 • Să încheie convenții cu entități publice și private, naționale și internaționale în vederea realizării scopului și a obiectivelor asociației, să dezvolte programe de parteneriat în domeniul educaţiei la nivel local, naţional sau internaţional;
 • Să desfășoare orice activități economice directe în vederea realizării scopului și a obiectivelor Asociației.

(4) Schimbarea scopului Asociației se face numai cu întrunirea votului a 2/3 din numărul membrilor Adunării Generale a Membrilor.

(5) Asociația se poate afilia cu alte persoane juridice non-profit, din țară sau din străinătate, în vederea realizării scopului și obiectivelor sale.

ART.8 DURATA

Asociația se constituie pe o durată nedeterminată, de la data înregistrării în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

ART.9 PATRIMONIUL

(1) Patrimoniul inițial al Asociației Tânăr și Liber este de 1500 lei şi este alcătuit din aportul în bani al membrilor fondatori, fiecare din aceștia, câte 100 lei. Patrimoniul inițial al Asociației poate fi completat în natură cu bunuri obținute anterior de membrii asociației, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, în vederea realizării obiectului de activitate.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația română în materie, pe numele Asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

(2) Asociația poate stabili o cotizație lunară, trimestrială sau anuală pentru membri, în funcție de cheltuielile estimate în bugetul de cheltuieli. Bilanțul contabil și bugetul de cheltuieli ale asociației se întocmesc anual, conform dispozițiilor legale.

ART.10 – (1) VENITURILE ASOCIAȚIEI PROVIN DIN: 

 1. taxele de înscriere și cotizațiile anuale ale membrilor; 
 2. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale; 
 3. dividendele societăților înființate de asociație; 
 4. venituri rezultate din activități economice directe; 
 5. subvenții, donații, sponsorizări sau legate; 
 6. resurse obținute de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale; 
 7. tarifele percepute pentru activitățile efectuate în conformitate cu legislația actuală în vigoare și cu prevederile statutare ;
 8. orice alte venituri prevăzute de lege.

(2) Asociația poate desfășura orice alte activități economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu și sunt în strânsă legătură cu scopul principal al persoanei juridice. 

(3) Exercițiul economico-financiar începe la 1 ianuarie și se încheie la data de 31 decembrie a fiecărui an.

(4) Taxele de înscriere și cotizațiile vor fi percepute în lei și vor fi stabilite de Consiliul Director al Asociației în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Membrilor și Regulamentul de Ordine Interioară.

CAPITOLUL III – MEMBRI, DREPTURI și OBLIGAȚII

ART.11 MEMBRII ASOCIAȚIEI

(1) Membrii asociației pot fi persoane fizice și persoane juridice care sunt de acord cu scopul acesteia. Poate deveni membru al asociației orice persoană fizică sau juridică care:

 • îi recunoaște statutul și aderă la acesta, 
 • respectă prevederile statutului și ale Regulamentului de Ordine Interioară;
 • achită taxa de înscriere/cotizația.

(2) Persoanele care au merite deosebite în progresul și promovarea asociației pot deveni membri de onoare ai acesteia. Calitatea de membru de onoare se acordă prin hotărâre a Adunării Generale a Asociației, la propunerea Consiliului Director.

(3) Calitatea de membru al asociației se dobândește prin adresarea unei cereri de adeziune către Consiliul Director și acceptarea sa de către acesta în condițiile prezentului statut.

(4) Asociația este compusă din: 

 1. a) Membri fondatori – sunt membrii asociaţi care au fondat Asociația Tânăr şi Liber, care reprezinta  asociația în relaţiile acesteia cu ceilalți membri şi cu organismele interne/internaţionale, iau decizii în numele asociației pentru buna desfăşurare a activităţilor acesteia.
 2. Membri de onoare – sunt persoanele care își aduc o contribuție deosebită la realizarea obiectivelor asociației, în progresul și promovarea acesteia sau o sprijină material. Membrii de onoare sunt propuși de Consiliul Director și aleși de către Adunarea Generală a Membrilor prin hotărâre adoptată prin votul a 2/3 din membri. Membrii de onoare nu plătesc cotizație și au aceleași drepturi și obligații precum voluntarii.
 3. Membri cu drepturi depline – sunt persoanele fizice care, începând de la vârsta de 18 ani, indiferent de sex, profesie, confesiune religioasă sau naționalitate aderă la asociație și plătesc cotizație, se implică în activitățile acesteia, au drept de vot și sunt eligibili, beneficiază de echipament și alte facilități oferite de asociație.
 4. Aspiranți – sunt persoanele fizice care au transmis Consiliului Director al asociației o cerere de adeziune, în baza căreia, timp de 12 luni, vor participa la activitățile asociației în mod activ, cu excepția celor menționate ca fiind rezervate membrilor cu drepturi depline. Aspiranții plătesc cotizație de la momentul completării cererii de adeziune. După trecerea celor 12 luni și avizul favorabil al Consiliului Director, aspirantul devine membru cu drepturi depline, având drepturile și obligațiile prevăzute în statut și regulament.
 5. Colaboratori voluntari – sunt persoanele fizice care, începând de la vârsta de 16 ani, indiferent de sex, profesie, confesiune religioasă sau naționalitate participă la activitățile sau proiectele derulate de asociație, ocazional, nu depun cererea de adeziune, nu plătesc cotizație și nu beneficiază de drepturile pe care le au membrii cu drepturi depline.
 6. Personal angajat potrivit legislației muncii, în cadrul proiectelor sau în funcție de specificul

activităților derulate de asociație.

 (5) Calitatea de membru al asociației nu poate fi transferată sau cedată altei persoane. Asociația va păstra un registru în care urmează a fi trecuți membrii și aspiranții, fiind specificat numele, adresa și data la care persoana a depus cererea de adeziune. 

(6) Membrii cu drepturi depline și aspiranții vor plăti cotizația anuală stabilită de Adunarea Generală. 

(7) Calitatea de membru se suspendă în următoarele cazuri:

– pe perioada în care un membru este cercetat pentru fapte penale.

– pe perioada cât un membru nu își achită cotizația, până la achitarea restanțelor, la zi. 

– pe perioada cât membrul persoană juridică se află în procedura reorganizării și lichidării judiciare;

– alte situații, prin vot în Consiliul Director. (majoritate simplă). 

 (8) Pierderea calității de membru intervine în următoarele situații:

 1. a) încetarea existenței persoanei juridice sau decesul persoanei fizice;
 2. b) la cerere, prin renunțare, după achitarea de către persoana solicitantă a tuturor obligațiilor față de asociație;
 3. c) prin excludere, prin hotărâre a Consiliului Director (majoritate simplă); 
 4. d) pierderea calității de membru fondator se poate face prin renunțare sau excludere. Excluderea unui membru fondator poate fi hotărâtă doar de către Adunarea Generală a Membrilor (majoritate simplă);
 5. e) În nici unul din cazuri, cotizația achitată anterior nu se restituie;

(9) Excluderea unui membru (inclusiv fondator) poate fi o consecință a următoarelor situații:

 1. a) abateri grave de la statut, de la Regulamentul de Ordine Interioară sau hotărârile Consiliului Director și Adunării Generale;
 2. b) neachitarea cotizației anuale de membru pentru o perioadă de 12 luni;
 3. c) existența unor interese contrare asociației și nedeclararea acestora;
 4. d) aducerea de prejudicii de imagine asociației, prin orice mijloc;

(10) Pentru abateri minore, Consiliul Director poate aplica următoarele sancțiuni:

 • avertisment (scris sau verbal);
 • mustrare (scrisă);
 • suspendarea drepturilor pe o perioadă determinată;

ART.12 DREPTURILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

(1) Membrii Asociației au următoarele drepturi :

 • să participe la Adunarea Generală a Membrilor având drept de vot deliberativ; 
 • să aleagă și să fie aleși în Consiliul Director și în funcția de cenzor, dacă au aptitudini și capacitate pentru aceste funcții;
 • să își exprime prin vot opțiunea față de proiectele de hotărâre a Adunării Generale a Membrilor;
 • să participe la acțiunile organizate de asociație;
 • să beneficieze de serviciile asociației, precum și de echipament sau alte beneficii datorate statutului de membru cu drepturi depline;
 • să participe la cursuri, ateliere, tabere și orice alte acțiuni organizate de asociație, pentru formarea și perfecționarea profesională;
 • alte drepturi prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară al asociației ce detaliază  prevederile prezentului statut.

ART.13 OBLIGAȚIILE MEMBRILOR ASOCIAȚIEI

(1) Membrii Asociației au următoarele obligații :

 • să respecte prevederile prezentului statut și pe cele ale hotărârilor Adunării Generale a Membrilor;
 • să-și desfășoare activitatea cu respectarea legii și să sprijine orice activitate a Asociației;
 • să achite cotizația anuală;
 • să asigure contribuția proprie la finanțarea proiectelor asociației; 
 • să participe direct sau prin reprezentanți la Adunarea Generală a Membrilor;
 • să îndeplinească celelalte obligații prevăzute în Regulamentul de Ordine Interioară al asociației ce detaliază  prevederile prezentului statut.

CAPITOLUL IV – ORGANELE DE CONDUCERE și ADMINISTRARE A ASOCIAȚIEI

ART.14 ORGANELE DE CONDUCERE

(1). Organele de conducere, de administrare și control sunt:

 1. a) Adunarea Generală:
 2. b) Consiliul Director;
 3. c) Cenzorul sau Comisia de Cenzori.

(2). ADUNAREA GENERALĂ este organul suprem de conducere și se compune din totalitatea membrilor cu drepturi depline.

În acest scop, Adunarea Generală are următoarele atribuții :

 1. a) aprobă și modifică statutul Asociației; 
 2. b) alege și revocă membrii Consiliului Director și ai Comisiei de Cenzori; 
 3. c) aprobă raportul anual al Consiliului Director, bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli; 
 4. d) hotărăște modificarea actului constitutiv și a statutului ;
 5. e) hotărăște dizolvarea și lichidarea asociației și stabilește destinația bunurilor rămase după lichidare; 
 6. f) adoptă orice alte hotărâri, care, conform statutului, sunt de competența exclusiv a Adunării Generale a Membrilor. 
 7. g) aprobă cuantumul taxei de înscriere / cotizației anuale a membrilor asociați la propunerea Consiliului Director;
 8. h) stabilește strategia și obiectivele Asociației;
 9. i) deliberează și hotărăște în privința altor probleme care intră în competența sa.

(3). Fiecare membru al asociației (cu drepturi depline) dispune de un vot în Adunarea Generală. Dreptul de vot se exercită direct sau prin mandat scris. 

(4). Adunarea Generală ordinară este convocată cel puțin o dată pe an, la cererea Consiliului Director, în ședințe ordinare și, ori de câte ori este necesar, în ședințe extraordinare. 

(5). Adunarea Generală extraordinară poate fi convocată la cererea Consiliului Director sau a unei treimi din numărul membrilor asociației.

(6). Adunarea Generală este legal constituită, dacă la ședință participă jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drepturi depline și adoptă hotărâri valabile cu votul a jumătate plus unu din numărul celor prezenți. La a doua convocare se va putea decide cu majoritatea absoluta a celor prezenti, oricare ar fi numărul lor. 

(7). Hotărârile privind modificarea statutului se iau în Adunarea Generală a Membrilor, cu votul a cel puțin două treimi din totalul membrilor cu drepturi depline. 

(8). Convocarea pentru Adunarea Generală, cu precizarea ordinii de zi, trebuie făcută de către președintele asociației sau Consiliul Director, cu cel puțin 30 zile înainte de data acesteia, prin înștiințarea în scris a tuturor membrilor asociației sau prin înștiințări afișate la sediul acesteia. 

(9). Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis. 

(10). Adunarea Generală este condusă de către președintele Consiliului Director, sau, în lipsa acestuia, de către un membru al Consiliului Director. Acesta numește dintre membri, un secretar al adunării, care întocmește procesul verbal. La începutul fiecărei adunări, membrii prezenți semnează o foaie de prezență.

ART. 15 CONSILIUL DIRECTOR

(1). Consiliul Director este organul executiv de administrare a asociației, ales prin vot deschis de către Adunarea Generală a Membrilor. Primul Consiliu Director al Asociației Tânăr și Liber se compune din:

 • Președinte – D-na. Păun Ana Gianina;
 • Vicepreședinte – Dl. Gavrilă Egmond Octavian;
 • Director de programe – Dl. Ojică Lucian;
 • Director de imagine – D-na Adam Octavia;
 • Secretar – D-na. Patriche Nadia-Oana;

(2). Președintele și vicepreședintele Consiliului Director reprezintă asociație în fața autorităților publice, în justiție și în relațiile cu terții. 

(3). Secretarul se ocupă cu probleme de evidență, circulație a informației și comunicare.

(4). Directorul de programe se ocupă de planificarea și buna desfășurare a activităților derulate de asociație, în realizarea scopurilor sale

(5). Directorul de imagine se ocupă de realizarea materialelor publicitare, de mediatizarea și promovarea activităților asociației, atât în mediul online cât și în timpul desfășurării activităților.  

(6). Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru buna gestionare a patrimoniului Asociației.

(7). Consiliul Director are următoarele atribuții: 

 1. a) administrează activitatea asociației între ședințele Adunării Generale și realizează actele de administrare a asociației;
 2. b) propune obiectivele și programul de activități pentru perioadele dintre întrunirile Consiliului Director; 
 3. c) încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
 4. d) aprobă sau respinge aderarea ulterioară în asociație a altor persoane fizice sau juridice, precum și retragerea lor din asociație; 
 5. e) propune Adunării Generale excluderea din filială, în condițiile prevăzute de statut; 
 6. f) asigură întocmirea și prezentarea către Adunarea Generală a Membrilor raportului de activitate pe perioada anterioară, a executării bugetului de venituri și cheltuieli al asociației, a bilanțului contabil, a proiectului bugetului de venituri și cheltuieli și a proiectului programelor pe care le supune spre aprobare Adunării Generale;
 7. g) aduce la îndeplinire hotărârile Adunării Generale a Membrilor
 8. h) Exercită orice alte atribuții și îndeplinește însărcinări stabilite de Adunarea Generală.

(8). Consiliul Director se întrunește cel puțin o dată la trei luni sau ori de câte ori este necesar, la sediul asociației, la data stabilită de președinte sau, în lipsa acestuia, de vicepreședinte. Ședința Consiliului Director poate avea loc și online sau la o altă locație stabilită anterior, prin convocator. Convocarea se face în scris sau pe canalul oficial de comunicare(whatsapp), de către secretar, cu cel puțin 5 zile înainte de data întrunirii, cu excepția cazurilor urgente, când Consiliul se poate întruni fără convocare. 

(9). La ședințele Consiliului Director este necesară participarea a cel puțin 2/3 din numărul membrilor săi, dintre care unul trebuie să fie președintele Consiliului sau, în lipsa acestuia, vicepreședintele, iar hotărârile sunt valabile cu votul majorității celor prezenți.

(10). În caz de egalitate de voturi, voturile președintelui Consiliului Director au putere decisivă în luarea hotărârii. 

ART. 16 Cenzorul / Comisia de Cenzori:

(1). În cazul în care Asociația are obligația numirii unui cenzor sau a unei comisii de cenzori, se vor respecta următoarele prevederi:

 1. Numirea unui cenzor este obligatorie în situația în care Asociația are mai mult de 15 membri activi (cu drepturi depline). 
 2. La data constituirii prezentei asociații, se numește cenzor dna Cerbu Ioana-Mădălina, …

(2). Cenzorul este organul de control financiar intern al Asociației, fiind numit în funcție de către Adunarea Generală pentru o perioadă de 4 ani. După numire, Cenzorul se bucură de independență, în exercitarea atribuțiilor ce îi revin;

(3). Pentru activitatea depusă, Cenzorul poate primi o indemnizație;

(4). Cenzorul poate renunța la funcția sa, cu un preaviz de 30 de zile, el fiind obligat să își îndeplinească atribuțiile conform reglementărilor legale, până la sfârșitul acestei perioade.

(5). În caz de indisponibilitate, atribuțiile acestuia vor fi exercitate temporar, de împuternicitul Adunării Generale, urmând ca aceasta să decidă în maxim 3 luni înlocuirea Cenzorului;

(6). În realizarea competenței sale, Cenzorul:

 1. Verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociației;
 2. Întocmește rapoarte, pe care le prezintă Adunării Generale a Membrilor;
 3. Poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot;
 4. Îndeplinește orice alte atribuții, prevăzute în Statut sau stabilite de Adunarea Generală;
 5. Comisia de cenzori este alcătuită dintr-un număr impar de membri, din care majoritatea este formată din membri asociați. Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori;
 6. Regulile generale de organizare și funcționare ale Comisiei de cenzori se aprobă de Adunarea Generală;
 7. Comisia de cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare.

CAPITOLUL V – DISPOZIȚII GENERALE FINALE

ART. 17  ASOCIAȚIA SE POATE DIZOLVA:

 1. de drept ; 
 2. prin hotărârea judecătoriei ; 
 3. prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor;

ART. 18 ASOCIAȚIA SE DIZOLVĂ DE DREPT PRIN :

 1. imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop; 
 2. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul Asociației, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia constituit; 
 3. reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de trei luni. 

(1). Constatarea dizolvării se realizează prin hotărârea judecătoriei în a cărei circumscripție se află sediul asociației, la cererea oricărei persoane interesate.

(2). Asociația se dizolvă prin hotărâre judecătorească la cererea oricărei persoane interesate:

 1. când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice; 
 2. când realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice ; 
 3. când asociația urmărește alt scop decât cel pentru care s-a constituit ; 
 4. când asociația a devenit insolvabilă. 

(3). Instanța competentă este judecătoria în a cărei circumscripție se află sediul asociației.

(4). Asociația se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul-verbal, în formă autentică, se depune la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială își are sediul pentru a fi înscris în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor.

(5). În cazul dizolvării Asociației, bunurile din patrimoniul asociației sunt donate către persoane juridice de drept privat sau public cu scop identic sau asemănător, metodologia de transmitere urmând a fi stabilită de Consiliul Director prin actul prin care se hotărăște încetarea activității. 

ART. 19 LICHIDAREA ASOCIAȚIEI

Lichidarea asociației se va face în concordanță cu prevederile legale.

ART.20  MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV ȘI A STATUTULUI

(1). Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului Asociației se face prin înscrierea modificării în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială își are sediul asociația, cu respectarea cerințelor de formă și publicitate cerute de lege.

(2). Modificarea actului constitutiv și/sau a statutului Asociației se face prin hotărârea Adunării Generale a Membrilor, cu îndeplinirea condițiilor cerute în prezentul statut.

ART.21 DISPOZIȚII FINALE

(1). Asociația Tânăr și Liber se disociază de orice activitate de grup sau individuală, care este contrară statutului asociației și care contravine legilor țării și ordinii publice.

(2). Niciun membru al asociației nu poate desfășura sau iniția activități contrare scopului asociației, exercitarea de astfel de activități  atrage excluderea din asociație.

(3). Asociația Tânăr și Liber este persoană juridică și posedă ștampilă.

(4). Noi, membrii fondatori ai Asociația Tânăr și Liber în totalitate,  adoptăm în unanimitate prezentul statut, pe care l-am semnat după citirea lui.

(5). Noi, membrii fondatori ai Asociația Tânăr și Liber, în totalitate, împuternicim pe d-na Păun Ana – Gianina,…….., să ne reprezinte personal în fața tuturor instituțiilor în vederea înscrierii și dobândirii personalității juridice a filialei.

(6). Prezentul Statut se completează cu prevederile legislației în vigoare cu privire la asociații și fundații. 

Prezentul Statut a fost redactat și semnat, astăzi, în data de 22.01.2022 în 7 (şapte) exemplare, dintre care unul s-a păstrat în arhiva biroului notarial, iar 6 (şase) exemplare s-au înmânat părţilor.

Membrii fondatori:

REGULAMENTUL de ORGANIZARE INTERNĂ

al Asociației Tânăr și Liber 

Regulamentul de ordine interioară al Asociaţiei ”Tânăr și Liber”, denumită în continuare Asociaţia, completează Statutul Asociaţiei, cu privire la modul de organizare şi funcţionare a activităţii Asociației.

Art 1. Asociaţia, ca organism constituit în baza Legii nr. 246/ 18.07.2005, (publicată în Monitorul Oficial nr. 656/ 25.07.2005, pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/ 2000, conform Art 4) este subiectul de drept constituit din toți membrii (din care 15 membri fondatori), care, pe baza unei înţelegeri, au pus şi vor pune şi în viitor, în comun şi fără drept de restituire, contribuţia lor materială, cunoştinţele şi aportul lor în muncă pentru realizarea unor activităţi specifice de interes general nepatrimonial.

Conform art.l (2) a OG nr. 26 din 30.01.2000, Asociaţia este o persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial. Asociaţia are ca structuri de bază membrii săi, cu care va fi în legătură directă, oferind şi primind de la aceştia informaţiile de care membrii componenţi au nevoie, pentru buna desfăşurare a activităţilor conform scopului clubului.

Art 2. Activități. Asociaţia îşi propune să deruleze activități specifice în cele patru domenii prioritare –  Educație, Voluntariat, Drumeție și Sport.

 

 1. Educație 
  1. Întâlniri tematice.
  2. Clubul de carte – întâlnire lunară a iubitorilor de carte, care împărtășesc celor prezenți impresii și recomandări în ale cititului.
  3. Cursuri de prim ajutor, susținute de specialiști în domeniu.
  4. Atelier de inițiere în drumeție – Hai și tu pe munte!, cuprinzând ateliere teoretice de cunoaștere și utilizare a echipamentului de munte, reguli în drumeție, orientare turistică, precum și aplicații, ture montane etc.
  5. Tabere outdoor, de voluntariat, de creație sau tabere Award
  6. Concursuri dedicate copiilor și tinerilor.
 2. Voluntariat
  1. Activități de ecologizare sau plantare, participari la campania Luna Pădurii sau Let’s Do It, Romania, proiecte educaționale, incluzând tabere cu tematică sau de dezvoltare personală și, nu în ultimul rând,  acțiuni caritabile. 
  2. Activități de voluntariat la concursuri de alergare montană, precum Bate Toaca, în Ceahlău, Semimaraton Curtea Domnească, în Piatra-Neamț, Hășmaș Maraton
 3. Drumeție
  1. drumeții, ture montane, city-break în orașe sau zone turistice, supraviețuire în natură sau expediții de orientare.
  2. unul din proiectele în derulare din 2020 este ”Un munte pe lună”  – lunar, câte o drumeție în munții noștri, alături de prieteni, ”pachetul” incluzând traseu, cabană, chitară, amintiri… 
  3. drumeții în calitate de supraveghetor sau evaluator pentru programul Award, program pentru care Asociația este centru 
 4. Sport
  1. alergare, bicicletă, volei, tenis de masă, seară de jocuri, seară de dans
  2. participare la concursuri și cupe sau trofee cu specific montan. 
 5. Diverse:
  1. întâlniri săptămânale ale membrilor Asociaţiei.
  2. tabere cu specific, team-building etc, dedicate membrilor Asociaţiei.
  3. schimb de experienţă cu alte cluburi din ţară sau străinătate.

Art 3. O activitate este considerată de tip Tânăr și Liber dacă îndeplinește cumulativ următoarele:

 1. scopul activității se încadrează în scopurile și obiectivele asociației
 2. există un organizator sau o echipă de organizare
 3. activitatea a fost adusă la cunoștința consiliului director iar acesta a fost de acord cu desfășurarea ei 
 4. organizatorul și echipa sa stabilește cui este adresată aceasta activitate, regulamentul activității, condițiile de participare, se asigură că acestea sunt aduse la cunoștința participanților și că aceștia le vor respecta.
 5. activitatea și după caz, regulamentul, au fost aduse la cunoștința membrilor asociației cu cel puțin 2 zile înainte pentru turele tip drumeție de o zi sau cu cel puțin o săptămână pentru cele care presupun mai multe zile și mai mulți participanți, folosind unul sau mai multe din canalele de comunicare acceptate în Asociație: Whatsapp oficial sau diverse, eveniment pe FaceBook, etc 
 6. organizatorul trebuie să aibă lista participanților
 7. organizatorul se asigură că participanții respectă condițiile de participare
 8. organizatorul va crea albumul foto unde participanții vor încărca pozele
 9. organizatorul va completa raportul de tură și se asigură că participanții vor completa formularele de sondaj aferente.

Art 4. La inițiativa unui membru al său, asociația decide prin vot afilierea sau nu la organizațiile naționale/internaționale cu specific ecologic, sportiv sau montan iar Consiliul Director este cel care realizează formalitățile necesare și va comunica membrilor săi rezultatele afilierii.

Art 5. Legătura membrilor cu Asociația va fi ținută prin:

 1. site-ul www.tanarsiliber.ro care este interfața oficială de comunicare;
 2. forumul asociației la adresa forum.tanarsiliber.ro;
 3. canalele de whatsapp T&L Oficial și T&L diverse;
 4. canal whatsapp pentru fiecare activitate desfășurată, doar pentru participanți, grup de discuții care va fi dezafectat la finalizarea activității;
 5. facebook: pagina și grup intern Tânăr și Liber
 6. adresa de mail: office@tanarsiliber.ro;
 7. adresa poștala: Asociația Tânăr și Liber, Comuna Zănești, strada Mierlei, nr. 21, Jud. Neamț, Romania

Art 6. Toți cei care folosesc pentru comunicare un canal oficial al Asociației vor respecta următoarele reguli:

 1. Folosiți acest grup pentru anunțuri scurte, mesaje și informații legate de Asociație, drumeție, educație și activitățile pe care le desfășurăm;
 2. Atenție la conținut, utilitate și relevanța informațiilor transmise. Nu uita că tonul face muzica.
 3. Pe acest grup NU sunt permise:
 • discuțiile despre alte persoane, atacurile la persoană, jignirile, insultele – atât referitor la membrii grupului cât și a oricăror alte persoane. 
 • critică / judecăți la adresa altor persoane din grup chiar dacă critica este îndreptățită – nemulțumirile sau reproșurile individuale  se discută și se rezolvă în privat, în afara grupului/ canalului public de comunicare.
 • dezbateri ce nu privesc activitatea asociației, polemici interminabile, formulări ambigue sau interpretabile. 
 1. Pe acest grup se vor evita conflictele, ironiile, malitiozitatea, etichetele, replicile dure/ tăioase.
 2. Dacă recomandările de mai sus vor fi ignorate și discuția degenerează, administratorii vor închide subiectul cu mesajul STOP + reamintirea celor de mai sus. 
 3. Încălcarea sau ignorarea recomandărilor de mai sus va avea ca și consecință excluderea imediată din grupul de whatsapp de către administratori încă de la prima abatere, fără explicații suplimentare pe grup. 
 4. Perioada excluderii este de o zi la prima abatere și de trei zile la următoarele. 
 5. Eventualele lămuriri se pot  comunica în privat celui vizat, pentru a nu prelungi disputele în public.

Art 7. Calitatea de membru al Asociației se obține în felul următor

 1. aplicantul va completa online formularul de adeziune, aflat pe site-ul Asociației, inclusiv o scurtă descriere personală. 
 2. Consiliul director analizează cererea, urmând să o aprobe sau să o respingă și să comunice aplicantului rezoluția, la numărul de telefon sau adresa de e-mail specificate în cerere.
 3. Din momentul avizului favorabil al consiliului director legat de cererea de adeziune, timp de cel mult un an aplicantul are statutul de aspirant, perioadă în care va participa la activitățile publice ale Asociaţiei în mod activ, cu excepția celor menționate ca fiind rezervate membrilor cu drepturi depline. 
 4. La finalul perioadei stabilite, aspirantul devine membru cu drepturi depline, având drepturile și obligațiile prevăzute în statut și prezentul regulament, inclusiv dreptul de vot. Consiliul director poate decide schimbarea statutului de la aspirant la membru cu drepturi depline oricând în perioada stabilită. 
 5. Membrul cu drepturi depline primește legitimația de membru și tricoul oficial al Asociației, cel mai târziu la următoarea adunare generală a membrilor.

Art 8. Cotizația

 1. Fiecare membru al Asociaţiei va achita cotizaţia anuală, trimestrial, semestrial sau anual, pentru anul în curs, de la data aderării la asociație. Valoarea cotizaţiei anuale va fi stabilită de Consiliul Director al Asociaţiei până la 31 decembrie al fiecărui an, pentru anul următor. 
 2. Pentru anul 2022 cotizaţia a fost stabilită la suma de 180 lei (15 lei/lună) şi 120 lei (10 lei/lună) pentru studenţi şi elevi. 
 3. În situaţia în care un membru a întârziat cu plata cotizației, respectiv nu a achitat cotizația pentru luna trecută până la sfârșitul lunii în curs, Consiliul Director îi poate refuza participarea la orice activitate desfăşurată în cadrul Asociaţiei. 
 4. Neplata cotizației pentru o perioadă de 12 luni duce la pierderea calității de membru.
 5. Plata cotizatiei se face prin virament bancar în contul Asociației, așa cum apare în site-ul Asociației, pagina Contacte, sau numerar doar în cazuri excepţionale 

Art 8. Colaboratorii voluntari care participă ocazional la activitățile Asociaţiei vor respecta aceleași obligații statutare, cu excepția plății cotizației, mai mult, vor respecta regulile specifice fiecărei activități la care participă. 

 

Art 9. Ședinţele Consiliului Director.

 1. Ședințele au loc o dată pe lună, iar participarea este obligatorie. 
 2. Şedinţele sunt conduse de către Preşedinte iar în lipsa acestuia de către Vicepreşedinte. 
 3. Sinteza celor stabilite în aceste şedinţe se poate transmite membrilor absenţi prin e-mail, telefonic sau pe grupul de discuții sau alte mijloace de informare deschise. Preşedintele poate delega un membru al Asociaţiei pentru această activitate. 
 4. Hotărârile Consiliului Director sunt definitive, irevocabile şi incontestabile. 

Art 10. Adunarea Generală a Membrilor

 1. Se întruneşte anual în cursul primului trimestru al anului respectiv. 
 2. Lucrările sale se desfăşoară în locul şi la data comunicate tuturor membrilor Asociaţiei cu cel puţin o lună înainte de data stabilită.
 3. În cazul în care majoritatea membrilor decide ca întâlnirea să aibă loc on-line, Consiliul director va asigura condițiile pentru buna sa desfășurare.

Art 11. Prezentul REGULAMENT poate suferi modificări sau completări, la propunerile membrilor Asociaţiei, cu aprobarea membrilor Consiliului Director și se completează cu prevederile Statutului Asociaţiei.

Avand in vedere:

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date  si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)

 

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie  2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date

 

Asociația Tânăr și Liber, denumită în continuare Asociaţia, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în cadrul Asociaţiei constă în asigurarea transmiterii către dvs a  informațiilor referitoare la activităţile pe care le desfăşurăm.  

Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a vă lua în considerare înregistrarea dvs. în registrul membrilor asociaţiei.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, data  naşterii, oraşul de domiciliu, telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor   scopuri:

 • eliberarea adeverintelor care atestă calitatea de membru al asociaţiei sau voluntar la diverse evenimente pe care asociaţia le organizează sau la care participă, la cerere;
 • gestionarea dosarelor personale ale membrilor;
 • alte scopuri, necesare realizării activităților asociaţiei.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociație în conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, autorităţi publice locale şi alte autorităţi care au acest drept.

 

În conformitate cu prevederile RGDP si ale legislaţiei aplicabile, menţionăm ca puteţi beneficia de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat)
 • Dreptul la restricționarea drepturilor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • Dreptul de a vă adresa justiției
 • Dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către reprezentanții legali ai Asociației.  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Având in vedere:

REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulație a acestor date  si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

LEGEA nr. 677 din 21 noiembrie  2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date

Asociația Tânăr și Liber, denumită în continuare Asociația, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul prelucrării informațiilor ce conțin date cu caracter personal în cadrul Asociației constă în asigurarea transmiterii către dvs a  informațiilor referitoare la activitățile pe care le desfășurăm.  

Refuzul dvs. determină imposibilitatea noastră de a vă lua în considerare înregistrarea dvs. în registrul participanților la eveniment.

Sunt prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: numele și prenumele, orașul de referință sau de domiciliu, telefon, adresa de e-mail.

Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru realizarea următoarelor   scopuri:

 • eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de participant sau voluntar la diverse evenimente pe care Asociația le organizează sau la care participă, la cerere;
 • gestionarea dosarelor personale ale participanților;
 • alte scopuri, necesare realizării activităților asociației.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Asociație în conformitate cu Regulamentul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și sunt comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, autorități publice locale și alte autorități care au acest drept.

În conformitate cu prevederile RGDP si ale legislației aplicabile, menționăm ca puteți beneficia de următoarele drepturi:

 • Dreptul de a fi informat
 • Dreptul de acces la date
 • Dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de politie, justiție, securitate socială). Prin urmare, aceasta mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
 • Dreptul la rectificare
 • Dreptul la ștergerea datelor (de a fi uitat)
 • Dreptul la restricționarea drepturilor
 • Dreptul la portabilitatea datelor
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere  
 • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
 • Dreptul de a vă adresa justiției
 • Dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nici o justificare, la prelucrarea datelor personale în scopuri de marketing direct.

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către reprezentanții legali ai Asociației.  Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugam să ne informați cât mai curând posibil.

Acordul, în format PDF este aici

ACORD

privind prelucrarea datelor cu caracter personal al membrilor Asociației Tânăr și Liber

 

 

 

În temeiul art. 6 alin. (1) lit. a) al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind protecția datelor)

            Subsemnatul/subsemnata _______________________________________, în calitate de membru al Asociației Tânăr și Liber îmi exprim  în mod expres consimțământul ca  asociația  să prelucreze datele cu caracter personal pe care le-am  oferit  asociației ca să mă înscrie în registrul membrilor și să mă poată contacta.

 

                Declar că am fost informat cu privire la drepturile conferite de lege în calitate de persoană vizată.

            Sunt de acord ca  Asociația Tânăr și Liber să efectueze orice verificare și  actualizare pe care o consideră necesară.

 

 

 

 

SEMNATURA

                                                                                                                                                    DATA: _____________

_____________________

Comments are closed.